smsmaja

Shiv Jayanti SMS

LAKHA MELE TARI CHALTIL PAN

” LAKHA MELE TARI CHALTIL PAN LAKHACHA POSSINA JAGALA PAHIJE ”
!! AHSA YA BHAVANI PUTARAS MANACHA MUJARA !!
JAY BHAVANI! JAY SHIVAJI! JAY MAHARASTRA!!!!